TAŞKIŞLA EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 2019

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar

TÜRK MEDENİ KANUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA  KANUN

İKİNCİ BÖLÜM

      DERNEKLER

 1. Kuruluşu
 2. Tanımı

MADDE 56- Dernekler, en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere , bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz.

11. Dernek Kurma hakkı

MADDE 57- Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

111. Tüzük

MADDE 58- Her derneğin bir  tüzüğü bulunur.

Dernek tüzünde derneğin adı , amacı, yerleşim yeri, kurucuları, gelir kaynakları, üyelik koşulları ,organları ve örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur.

Dernek tüzüğü, kanun emredici hükümlerine aykırı olamaz.

Dernek tüzüğün düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır.

IV. Tüzel kişiliğin kazanılması

 1. Kazanma anı

MADDE 59- Dernekler kuruluş bildirimini , dernek tüzüğü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.

Kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgelerin nelerden ibaret olduğu , yönetmelikte gösterilir

.

2.İnceleme

MADDE 60- Kuruluş bildirmi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, en büyük mülk amir tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir.

Kuruluş bildiriminde ,tüzük ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği taktirde bunların giderilmesi veya temamlanması derhal kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak   30 gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse , en büyük mülk amir , yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet savcılığına bildirir.

Cumhuriyet savcısı mahkemeden derneğin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir,

.

            Kuruluş bildiriminde tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık  bulunmaz  ya da bu aykırılık veya noksanlık  belirli sürede giderilmiş bulunursa , keyfiyet derhal derneğe yazı ile bildirilir ve dernek dernekler kütüğüne kaydedilir..

3.Dernek tüzüğünün ilanı

MADDE 61- Dernek tüzüğü , derneğe yapılan yazılı bildirimden başlayarak onbeş gün içinde yerel bir gazete ile ilan edilir.

            Tüzük ve yerleşim yeri değişikliklerinde de aynı usul uygulanır.

            4.İlk genel kurul toplantısı

            MADDE 62- Dernekler, tüzüklerinin gazetede yayımlandığı günü izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.

 1. Üyelik

1.Kazanılması

1.Kural

MADDE 63- Hiç kimse ,bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul kabul etmeye zorlanamaz.

 1. Koşulları

MADDE 64- Fiil ehliyeti sahip bulunan her gerçek kişi , derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , tüzükte başka bir düzenleme yoksa ,dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir Başvurusu kabul edilen üye , bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 II. Sona ermesi

 1. Kendiliğinden

MADDE 65- Üyelik  için kanunda veya tüzükte  aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

 1. Çıkma ile

MADDE 66- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye altı ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 1. Çıkarılma ile

MADDE 67- Tüzükte üyelerin çıkarılma sebebi gösterilebilir

Tüzükt çıkarılma sebebleri gösterilmişse çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

      Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına , haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir.

III. Kapsamı

1.Üyelerin hakları

a. Eşitlik ilkesi

MADDE 68- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler Dernek üyeleri arasında dil, ırk,renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle  ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin, detneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez.

b. Oy hakkı

MADDE 69- Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı  vardır, üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 1. Üyelerin yükümlülükleri

a . Ödenti ve verme borcu

MADDE 70- Üyelerin ödenti ve verme  borcu tüzükle  düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa , üyeler dernek amacının  gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

b. Diğer Yükümlülükler

MADDE 71- Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

 1. Organlar
 2. Genel Olarak

MADDE 72-  Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Dernekler zorunlu organları dışında başka organlarda oluşturabilirler. Ancak, bu organlara zorunlu organların görev , yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 1. Genel kurul
 2. Niteliği ve oluşumu,

MADDE 73.  Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 • Toplanması
 1. Olağan toplantı

MADDE 74- Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun  çağrısı üzerine toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

 1. Olağanüstü toplantı

MADDE 75- genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı  başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

      Yönetim kurulu,  genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi , üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 1. Toplantısız çağrısız alınan kararlar

MADDE 76-  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alının ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı  çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 • Toplantıya çağrı

   MADDE 77- Genel kurul yönetim kurulunca, en az onbeşgün önceden toplantıya çağrılı. Bu amaçla toplantının günü saati , yeri ve gündemi, yerel bir gazete de ilan edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla bildirilir.

Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, yönetmelikle  düzenlenir.

 • Toplantı yeri ve ve toplantı yeter sayısı

MADDE 78- Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz .

Genel kurul toplantısı, bir defadan geri bırakılamaz.

 • Toplantı usulü

    MADDE 79- Genel kurul  toplantısının  açılışından sonra ,toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.

            Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür.

Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

            Genel kurul toplantılarına hükümet komiseri katılır. Ancak, komiserin toplantıya katılmaması toplantının yapılmasını önlemez.

 • Genel kurul görev ve yetkileri

MADDE 80 Genel  kurul, üyeliğ”ie kabul ve üyelikten çıkarma  hakkında son kararı verir,

 dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

            Genel kurul ,derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 • Genel kurul kararları
 1. Karar yeter sayısı

MADDE 81- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki  tüzük değişikliği ve derneğin feshi  kararları  , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 1. Oy hakkında yoksunluk

MADDE 82- Hiç bir dernek üyesi, dernek ile kendisi , eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

 1. Kararın iptali

MADDE 83- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay  içinde ve  her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

      Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi  denetim yolları tüketilmedikçe  iptal davası açılamaz.

      Genel kurul kararlarının yok veya mutlak  butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 1. Yönetim kurulu
 2. Oluşumu

MADDE 84- Yönetim kurulu ,beş asil ve beş yedek üyeden az  olmamak üzere dernek tüzünde belirtililen sayıda üyeden  oluşur.

      Yönetim kurulu üye sayısı , boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse ; genel kurul, kalan uönetim kurulu üyelerivle veya denetim kurulu tarafından  bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı  yapılmazsa , üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi , üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 1. Görevleri

MADDE 85- Yönetim kurulu , derneğin yürütme ve temsil organıdır., bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Temsili görevi , yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçünçü kişiye verilebilir.

 1. Denetim kurulu

MADDE 86- Dentim kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

Denetim kurulu denetleme görevini, dernek tüzünde  belirtilen esas ve usullere göre yapar, denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar

 1. Sona erme
 2. Kendiliğinden

MADDE 87- Dernekler, aşağıdaki hallerde   kendiliğnden sora erer.

 1. Amacın gerçekleşmesi , gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sora ermesi
 2. . İlk genel kurul toplantısının kanun da ön görülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulamamış olması,
 3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
 4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi
 5. Olağan genel kurul toplantısının ilk defa üst üste yapılmaması. Her ilgili sulh hakiminden, derneğin kendiliğnden sora  erdiğinin tespitini isteyebilir.
 1. Genel kurul kararı ile

MADDE 88- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 1. Mahkeme kararı ile

MADDE 89- derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse; Cumhuriyet savcısının veya bir  ilgilinin istemi üzerine  mahkeme, derneğin feshine karar  verir. Mahkeme dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.

 1. Derneklerin faaliyetleri

I.Genel olarak

MADDE 90- dernekler , amaçlarını gerçekleştirmek üzere , tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunurlar.

Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.

Dernek faliyetleri ile ilgili yasak ve  sınırlamalar aykırılık  halinde , Cumhuriyet savcısının istemiyle mahkemece faaliyetten alıkoyma  kararı verilebilir.

 1. Uluslararası faliyet
 2. Faliyet serbestliği

MADDE 91- Dernekler tüzüğünde gösterilen amaçları geliştirmek üzere, uluslararası faaliyette bulunabilirler ve yurt dışında şube açabilirler.

Türkiye’de  kurulan dernekler, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen, hallerde, Bakanlar Kurulunun izniyle  yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilirler.

 1. Yabancı dernekler

MADDE 92- yabancı dernekler, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla kültürel, ekonomik ve teknik konularda bilgi veya teknolojilerinden yararlanılmak üzere, Bakanlar Kurulunun izniyle  Türkiye’de faaliyette bulunabilirler, şube açabilirler , üst kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.

 1. Yabancıların dernek kurma hakkı

MADDE 93- Türkiye’ de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler , karşılıklı olmak  koşuluyla dernek kuabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

Onursal Üyelik için bu koşul aranmaz.

 1. Derneklerin örgütlenmesi
 2. Şube açmaları
 3. Kuruluşu

MADDE 94- Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu  , şube açılacak yerin en büyük mülkü amirine şube  kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı Aydan beri oturmakta olmaları zorunludur.. Şube kuruluş bildiriminin içeri ve gerekli belgeler, yönetmelikte gösterilir.

 1. Şubenin organları ve uygulanack hükümler

MADDE 95- Her şubede genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur.

Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

II. Üst kuruluşlar kurmaları

I.Federasyon

MADDE 96- Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.

Her federasyonun bir tüzüğü bulunur.

Federasyon , kuruluş bildirimi , tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülkü amirine verilmesiyle  tüzel kişilik kazanır.

 1. Konfederasyon

MADDE 97- Konfederasyonlar, kuruluş amacları aynı olan en az üç federasyonun, amaçlarını geliştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya  gelmeleri suretiyle kurulur.

Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.

Konfederasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

 1. Ortak hükümler

MADDE 98- dernekler, bağlı oldukları federasyonun; federasyonlar da  bağlı oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üç üye ile temsil olunurlar.

Temsilci üyeler, ilgili derneklerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler.

Federasyon ve konfederasyonlara ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

 1. Dernek gelirleri

MADDE 99- Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faliyetleri sonucunda veya dernek mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış  ve yardımlardan oluşur.

 1. Saklı hükümler 

MADDE 100- Kamuya yararlı dernekler ve özel kanunlarla kurulan dernekler hakkındaki özel hükümler saklıdır.